• Zhuoqiang
  • Phonetic Pronunciation:
    ZHOO-KWANG