• Xin
  • Phonetic Pronunciation:
    sheen
  • Audio Pronunciation:
Origin: Chinese