• Vishwanath
  • Phonetic Pronunciation:
    VISH-wahn-aht