• Varitek
  • Phonetic Pronunciation:
    VAR-ih-tek