• Tavernier
  • Phonetic Pronunciation:
    tah-vurn-YAY