• Tatjana
  • Phonetic Pronunciation:
    taht-YAH-nah