• Takahashi
  • Phonetic Pronunciation:
    tah-kah-HAHSH-ee