• Shyamalan
  • Phonetic Pronunciation:
    SHAH-muh-lahn