• Shcharansky
  • Phonetic Pronunciation:
    shah-RAHN-skee