• Shaham
  • Phonetic Pronunciation:
    shuh-HAHM