• Sathyavagiswaran
  • Phonetic Pronunciation:
    saht-YAH-vah-GEES-wah-rahn