• Sablon
  • Phonetic Pronunciation:
    sah-BLAW(N)