• Rostenkowski
  • Phonetic Pronunciation:
    rawss-tin-KOU-skee