• Rosanna
  • Phonetic Pronunciation:
    ro-SAH-nah