• Rehavam
  • Phonetic Pronunciation:
    reh-hah-VAHM