• Parshall
  • Phonetic Pronunciation:
    PAR-shuhl