• Menahem
  • Phonetic Pronunciation:
    muh-NAH-kim