• Mahalia
  • Phonetic Pronunciation:
    muh-HAIL-yuh