• Lichine
  • Phonetic Pronunciation:
    lih-SHEEN