• Kovattana
  • Phonetic Pronunciation:
    ko-vuh-TAHN-uh