• Khashoggi
  • Phonetic Pronunciation:
    kah-SHO-gee