• Kasparov
  • Phonetic Pronunciation:
    kahs-PAR-awf