• Kashiwahara
  • Phonetic Pronunciation:
    kahsh-ih-wah-HAR-ah