• Kalyanaraman
  • Phonetic Pronunciation:
    KAH-lee-ah-nah-RAH-mahn