• Havel
  • Phonetic Pronunciation:
    HAH-vuhl
  • Havel
  • Phonetic Pronunciation:
    HAH-vuhl