• Hashim
  • Phonetic Pronunciation:
    hah-SHEEM