• Chabert
  • Phonetic Pronunciation:
    shah-BAIR