• Belushi
  • Phonetic Pronunciation:
    buh-LOO-shee