• Barnabas
  • Phonetic Pronunciation:
    BAR-nah-bahsh