• Avishai
  • Phonetic Pronunciation:
    ahv-uh-SHY