Yoichiro Nambu

co-winner of the 2007 Nobel Prize in Physics
Yoichiro
Phonetic Pronunciation:
yo-ee-chee-ro
Audio Pronunciation:
Nambu
Phonetic Pronunciation:
NAHM-boo
Audio Pronunciation: